Quyền lợi của bảo hiểm y tế

Quyền lợi trong khám chữa bệnh của người tham gia BHYT được quy định tại Nghị định 63/2005, các thông tưhướng dẫn nghi định 63/2005 và các văn bản của liên bộ, của Bộ Y tế quy định về danh mục kỹ thuật, dịch vụ, về danh mục thuốc.

Gói quyền lợi của bệnh nhân BHYT hiện chỉ giới hạn trong khu vực điều trị; đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dự phòng, người tham gia BHYT hoặc được ngân sách Nhà nước bao cấp (thông qua các chương trình y tế dự phòng quốc gia) hoặc tự chi trả (ví dụ tự chi trả cho tiêm phòng viêm gan B, tự chi trả cho các dịch vụ xét nghiệm sàng lọc chẩn đóan sớm …).

Trong khu vực điều trị, gói quyền lợi BHYT tương đối rộng, hầu như không có giới hạn cụ thể. Một số dịch vụ y tế kỹ thuật cao có chi phí rất lớn vẫn được BHYT chi trả (ví dụ ghép phủ tạng … ). Danh mục thuốc BHYT có số lượng thuốc được thanh tóan tương đương với một số nước phát triển (ví dụ

thuốc điều trị ung thưtrong danh mục của Việt nam là tương tự với danh mục

thuốc BHYT của bang Quebec, Canada). Tuy vậy, các danh mục dịch vụ kỹ

thuật, danh mục thuốc không được cập nhật kịp thời, gây khó khăn cho các

bệnh viện và làm ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia BHYT.